PROJECT

1 Product
1 Page

รายละเอียดโครงการ

ทางบริษัท เอ ซี กรุ๊ปดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย ) จากัด ภายใต้เจ้าของลิขสิทธิ์เบรนด์สินค้า DALLEE และ A GLASS เป็นบริษัทผู้ผลิตและนาเข้าสินค้าเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ายาสาหรับทาความสะอาด มาเป็นเวลา 21 ปี มาจาหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าตลาดรถยนต์ โชว์รูม คาร์แคร์ ร้านอาหาร บ้านเรือน สานักงานออฟฟิศ โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียนสถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสู่การส่งออกไปต่างประเทศ

จึงได้กาหนดโครงการ 1 สินค้า 1 เพจ เพื่อหา Partner ให้ผู้ที่สนใจ อยากมีรายได้เพิ่มได้เข้ามาร่วมโครงการนี้

สิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

1.การลงทุนสินค้าคุณภาพให้
2.การจัดทาระบบบิล บัญชี เอกสารทุกๆอย่างให้
3.การให้ความรู้การทางานทุกๆขั้นตอน เช่นความรู้ในตัวสินค้า ขั้นตอนการขาย เทคนิคความรู้การขายออนไลน์จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนให้
4.การสาธิตสินค้าก่อนขายหลังขาย
5.การจัดส่งสินค้า
6.การรับประกันสินค้า
7.ด้านนิติกรรมต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีความต้องการอยากมีรายได้เพิ่ม
2.มีความสนใจอยากเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านตลาดออนไลน์
3.มีเฟสบุกซ์ของตนเอง
4.มีเวลาและหรือแบ่งเวลามาดูเพจได้
5.มีความมุ่งมั่นและตั้งใจสู่ความสาเร็จในสิ่งที่ทา

หน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ

1.ดูเเลเพจ โพสข้อมูลสินค้าขึ้นเพจ
2.ตอบคาถาม รับเรื่องต่างๆที่ลูกค้าสนใจ
3.ปรึกษา ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัท
4.ปิดการขายและหรือให้เจ้าหน้าที่บริษัทช่วยปิดการขาย
5.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัททุกๆด้านสู่การรับรู้ในโลกออนไลน์.

Want to join the Partner

หากคุณต้องการมีรายได้เพิ่ม หรือมองหารายได้เสริม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสิ

สมัครเข้าร่วมโครงการ