สิ่งที่ผู้เข้าเรียนจะได้รับ

เรียนภาคทฤษฎี

-จรรยาบรรณวิชาชีพคาร์แคร์มาตรฐาน
-พื้นฐานการทำธุรกิจคาร์แคร์มาตรฐาน
-งานบริการคาร์แคร์
-เครื่องมือ และเคมีภัณฑ์
-วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เรียนภาคปฏิบัติ

-วิธีการใช้เครื่องมือ
-วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือ
-ขั้นตอน Car Wash
-ขั้นตอน Car Spa
-ขั้นตอน Car Detailing

โอกาศการเติบโตในอาชีพ

หลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว และเริ่มต้นเข้าไปปฏิบัติงานในฐานะพนักงานคาร์แคร์ ของ A Glass Premium จะได้รับค่าตอบแทนตามลำดับความสามารถ และสามารถเติบโตเป็นผู้จััดการสาขาหรือหุ้นส่วนของบริษัทได้ในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครร่วมโครงการ